Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2009 · Volume 2 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

AYŞE TAŞDEMİR, M. RUŞEN USTAOĞLU AND SÜLEYMAN BALIK

97 - 106

A preliminary study on Chironomidae (Diptera-Insecta) Fauna of some lagoons of Turkey


Türkiye’deki bazı lagünlerin Chironomidae (Diptera-Insecta) Faunası üzerine bir ön çalışma


GORAZD URBANIC

107 - 116

Inland aquatic bioregions of Mediterranean climate region of Slovenia; biodiversity and possible climate change impacts

Slovenya’nın Akdeniz İklim Bölgesindeki içsu sucul biyobölgeleri; biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği etkileri

ÖZGE ERTUNÇ AND NİLGÜN KAZANCI

117 - 132

Identification key to the pupae of Simuliidae (Insecta, Diptera) species of some running waters in Western Turkey

Türkiye’nin batısındaki bazı akarsuların Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerine ait pupa anahtarı

BRANKA TAVZES AND GORAZD URBANIC

133 - 162

New indices for assessment of hydromorphological alteration of rivers and their evaluation with benthic invertebrate communities; Alpine case study

Nehirlerin hidromorfolojik değişimlerini belirlemede yeni indeksler ve bunların bentik omurgasız komüniteler ile hesaplanması; Alp örnek çalışması

MERAL (APAYDIN) YAĞCI, VEDAT YEĞEN, RAHMİ UYSAL, ABDULKADİR YAĞCI, MAHMET CESUR, HASAN BOSTAN AND SONER ÇETİNKAYA

163 - 172

Fish fauna and fisheries of Lake İznik (Bursa-Turkey)

İznik Gölü (Bursa-Türkiye) balık faunası ve balıkçılığı

SERAY YILDIZ, M. RUŞEN USTAOĞLU AND SÜLEYMAN BALIK

173 - 186

Oligochaeta (Annelida) Fauna of Akgöl and Gebekirse Lakes (Selçuk-İzmir)

Akgöl ve Gebekirse Göllerinin (Selçuk-İzmir) Oligochaeta (Annelida) Faunası

NİLGÜN KAZANCI

187 - 196

Ephemeroptera (Insecta) Fauna of Turkey: Records from Eastern Anatolia (Turkey)

Türkiye Ephemeroptera (Insecta) Faunası: Doğu Anadolu (Türkiye)’dan kayıtlar

NİLGÜN KAZANCI

197 - 206

Records of Plecoptera (Insecta) species and affects of episodic acidification on physico-chemical properties of their habitats in the Eastern Black Sea Region and Yeşilırmak River Basin (Turkey)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden ve Yeşilırmak Nehri Havzası’ndan Plecoptera (Insecta) tür kayıtları ve dönemsel (episodik) asidifikasyonun türlerin habitatlarının fiziko-kimyasal özellikleri üzerine etkisi